Llibre dels homes

DE OMINE o llibre dit dels homes